بر روی دشت ودامنه ی کهسار
یک آبشار_عشق به جریان ست
 
از آفت_ خزان به تن_ اشجار
بس رود و جویبارچه گریان ست
 
ابراز_ عشق_ آب، به هر گلزار
راز_ نهفته نیست که عریان ست
 
قلب_ طبیعت است ز خون سرشار
تا آب_ سرخ_ عشق به شریان ست
 
دکتر منوچهر سعادت نوری
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار