محمود سراجی ، کسی که معنی عشق و زندگی را به من آموخت، او را هیچگاه ندیدم اما همیشه او را میبینم، در قلبم و در وجودم، بخشی از زندگی من است، دیوان مزامیر عشق محمود، روح زندگی و معنی عشق به احدیت را در من شعله ور ساخت، کسی با صدای نافذ خود در روح من معنای واقعی عشق به پروردگار را دمید. شطحیات محمود سراجی یعنی زندگی با تمامی تعاریف و معانی درج شده در زندگی رقم خورده برای انسان، یافتن واژه های واقعی فانی و باقی ، استاد گرامی و عزیزم همیشه سلامت باشید و پایدار،
ره عقل جز هیچ در هیچ نیست
بر عارفان جز خدا هیچ نیست
توان گفتن این با حقایق شناس
ولی خرده گیرند اهل قیاس
که پس از آسمان و زمان چیستند
بنی آدم و دیو و دد کیستند
پسندید، پرسیدی ای هوشمند
جوابت بگویم گر آید پسند
که خورشید و دریا و کوه و فلک
پری آدمیزاد و دیو و ملک
همه هرچه هستند از آن کمترند
که با هستی اش نام هستی برند
خدایا ! استاد محمود عزیز را در سایه مهربانت حفظ فرما و سلامت بدار، آمین