ز خوارزم و سمرقند و بخارا
زتاشکند تا به خیوه، تا به گرگان

 نگر ، بر سنت و فرهنگ ایران
بر آهنگ ، و به آئین_ نیاکان*

که مانده جاودانه ، در زمانه
درودی بر شکوه _ آن ، فراوان

دکتر منوچهر سعادت نوری

* نگاه کنید به نوشتاری از همین سراینده :"ایرانیان درپهنه ی سرزمین نیاکان آریایی - مردمان تاشکند و بخارا و سمرقند و خوارزم"

مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار

http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/01/blog-post.html