امروز آغاز رسمی دوره شش ماهۀ توافقنامه موقت هسته­ای جهان با فاشیست­های "اصلاح طلب" و غیرۀ ایرانی کُش و ایران ویران کُن میباشد.

همزمان، از عدم آزادی دانشجویان در اسارت، برنگرداندن همۀ دانشجویان اخراجی "ستاره دار" و استادان به دانشگاه ها گرفته تا افزایش آمار هول انگیز اعدام های روزانه، دادن وعده وعیدهای سر خرمنی و دواندن ایرانیان در پی نخود سیاه در سفرهای استانی و دیگر از ایندست حقایق وحشت انگیز، شواهد دروغ محض بودن "اعتدال"  توسط امنیتچی­، که از سوی رهبر مادام العمر، قدر قدرت و غیر منتخب ایرانیان به "ریاست جمهوری" منتصب شده، و در باغ سبز و امیدهای واهی او  به مردم  یکی یکی آشکار میشوند .

آخرین از ایندست اخبار،  بازگرداندن حشمت الله طبرزدی به اسارتگاه و پشتبند آن احمد زید آبادی میباشد.

حالا که نیاز تبلیغاتی برآورده شده،  به نازنیان مستقر در خارج، چپولان کاپوچینو نوش و شیفته جات "اصلاح" فاشیسم توصیه میشود خود را برای براه انداختن قشقرق موضعی و اشک تمساح ریختن هماهنگ شده پس از شنیدن خبر احتمالی بازگرداندن بانو نسرین ستوده به اسارتگاه آماده کنند.

همواره امید است روزی برسد که این نازنینان و لابیگران فاشیست­­ها، مانند لابی نایاک، که از مانورهای تبلیغاتی فاشیست­ها بعنوان نشانۀ  "اصلاح پذیری" آنان استفاده میکنند، به همان میزان در اعلام بیزاری از دروغ بودن آن حرکات تبلیغاتی و طعمه قرار دادن ایرانیان اسیر  شوق و شور و شدت و حدت پیدا کنند.

 

دور نیست؛ رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک

 

کاریکاتور بالا؛ نیک آهنگ کوثر