دیشب کنار و همدم پیمانه بوده ایم

دست بوس یار و دلبر جانانه بوده ایم
 
پیمانه بود و باده و بزم، اما
 
از عطر یار سرخوش و مستانه بوده ایم
 
دکتر منوچهر سعادت نوری