آتش سده
بر آ مد به سنگ گران ، سنگ خرد/ هما ن و همین سنگ ، گردید خرد
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ / دل سنگ ، گشت از فروغ آ ذ رنگ
جها ند ا ر ، پیش جها ن آ فرین / نیا یش همی کرد و خواند ، آ فرین
که او را فروغی چنین هدیه داد/ همین آتش آن گاه، قبله نها د : فردوسی
 

یادگار سده
سده جشن ملوک نا مد ا ر است / ز ا فريدون و از جم يا د گا ر است : عنصری
 

جشن سده
بيا ور ' مى' كه گا ه كا مرا نى‏ست‏ / ز مى ما را 'هوا ى سرگرا نى‏ست‏
بزن سنتور و زان پس ' تا ر و تنبور / كه د لخوا هم سر و د خسر و ا نى ‏ست‏
بر ا فر و زا ن سپس ' تَلّى ز آ تش‏ / به دشت ' اى آن كه سعى‏ا ت آرما نى‏ست‏
از آ ن رو آ تش ا فشا نيم در دشت‏ / كه ا ز ا ند يشه ى روشن' نشا نى‏ست‏
به آ يين سده ' شا با ش سركن‏ / كه ا ين رسم ا ز رسوم با ستا نى‏ست‏
مبا رك با د ا ين جشن كيا ن‏ زا د/ بر آ ن كو' در تنش ' خون كيا نى‏ست‏
سده ا ين جشن فرخ فا ل فيروز/ نما دى ا ز سرور و شا دما نى‏ست‏
سده يا دآ ور ا يرا نِ بشكوه‏ / گرا نفر چون  درفش كا ويا نى ست‏
سده يا دآ ور عهدى ز ا يرا ن/ ‏چو مهرش در جها ن' پرتوفشا نى‏ست‏
سده جشنى‏ست دستا ورد هوشنگ / كه با ديوا ن' نبرد ش دا ستا نى‏ست‏
سده ا ين يا د گا ر عهد د يرين‏ / فروغش زنده،' نا مش جا ود ا نى ‏ست‏
به يا دآ ور زما نى را كه ا ين رسم‏/ فروزا نفر' چو رسم پهلو ا نى‏ست‏
سزد ' گر دل فرا گيريم ا ز ا ند و ه‏/ در آ ن جشنى كز آ نِ كا مرا نى‏ست‏
سزد ' كز بهر آ زا دى بكوشيم / زجا ن و دل' كه تأ ييد ش جها نى‏ست‏
جها ن تا هست ' ا يرا ن زنده با د ا / كه جا ن دا دن به راهش' را يگا نى ‏ست‏ : اديب برو مند
 

قلب من سده ای ا ست فروزان
آ نا ن که ما را به نما ز خوف وا می دا رند؛
هر گز نمی دانند؛ که در درازنای این شب قیرگون
در درون یکا یک ما : آ تشگا ه سده ای برپا ست
قلب من سده ای ا ست فروزان
قلب تو نیز، قلب ا و/ اکنون بیا؛
تا در برودت هراسناک این شا مگا ه زمستا نی
گهوا ره بامداد راستین را ، دیگر با ره، به جنبش آوریم
و لالایی آ تشنا ک سده را با ز آنچنان واگویه کنیم
که خورشید بیدار شود، بالا بلند، سرکش و فروزا ن : پيرا يه يغما يی

 

آتش سده : آتش_ وجد دوباره
عمریست ای فلک زبلا سوگواره ایم/ درزادگاه خویش بسا اشکبا ره ایم
حیران زبا مداد_سکوت وشب _خموش / درجستجوی آتش_ وجد_د وبا ره ایم

دکتر منوچهر سعادت نوری