دیشب، کوچه Qanchipata.

ابو سعید

من بودم دوش و آن بت بنده نواز
از من همه لابه بود و از وی همه ناز

شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید
شب را چه گنه قصهٔ ما بود دراز