قصیده اول ۱ - سرود های عرفانی [ مزامیر عشق ] محمود سراجی م.س شاهد

  
 تابلو های دلنواز از مختار کچچیان


.کلیه قصائد و مثنوی های مزامیر عشق من فقط از چند آیه شریفه از سوره شاهکار و جاودانه الرحمن نشات و الهام گرفته است مرا ببخشید که شعر من در حد شأن الرحمن نیست

در عظمت این سوره همین بس که محی الدین ابن عربی واضع مکتب وحدت وجود گفته

که [ پیامبر (ص ) اگر برای اثبات نبوت خود همین یک سوره را هم می آورد من به او ایمان می آوردم ].

متاسفانه در تقابل با این شاهکار الهی در کشور عزیز ما آنرا برای گریه کردن و در مجالس ختم مردگان و درگورستانها میخوانند. ای کاش جانشینان و مجریان احکام دین پیام عشق را هم از این آیات مهر و عشق میگرفتند و بجای کلاه سر نمی آوردند

[ قطعا خدای مهربان و عاشق زیبائیها از عمل ظالمانه و بکس بکش حاکمان فعلی اسلام در تمام دبیا    سخت آزرده خاطر است آزرده ....... ]


محمود سراجی م.س شاهد راز و نیازای در همه جا محیط و غالبوای رب جلیل انس والجانعقلم بستان و شهپرم دهای بال و پر شکسته بالا نبا آتش عشق عالم افروزیکبار دگر مرا بسوزانخاکسترم ار حجاب من شدبادش ده و در عدم بیفشانعشقم ده و عشق خالصم دهزآن عشق که درد اوست درمانهر چند که در بضاعتم نیستجز قال و مقال و شطح و کفرانهر چند که ظرف قدرت منهرگز نبود حریف میداناز عشق مدد گرفته ام بازتا باز کنم گره ز انبانیک کوزه بدست و در تفحصخواهم بروم به قعر عمانیک ذره خاک و کمتر از خاکخواهد برسد به راز پنهاناز بال و پرم حجاب بردارخواهم بپرم برون ز امکانجائی که بجز تو کس نباشدبالاتر از ابتدا و پایانجائیکه حجاب میم احمدحد گشت و احد نداد میدانمیمی که حجاب عشق گردیدهنگام عروج شامگاهانآنجا که دگر گذر ندارندجبریل امین و جان نثارانآنجا که ملائک مقربپر ریخته از صلابت آنجائیکه برون ز فهم و درک استوآنجا نرسد به عقل شیطانیبقی همه وجه ذوالجلالتباقی همه سائلان فی الشان[....... وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .]هر هست که هست نیست آخروآن نیست توئی که نیستی فان[........ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ]لا ...بر سر لا اله... الارمزی ز صمد بود نه اعیانکاین سر به مهر در نگنجددر عقل عقال و وهم اذهاناین لاء برون ز وهم و اوهامطامات به زعم و فکر خامانتنها صفت زبان عشق استدر وصف جمال جان جانانعشق است در این کنایه حاکممهر است در آن چو خوشه افشانعشق است به هر زبان که گوینددر وصف تو کافر و مسلمانعشق است چه حق چه بت پرستیحق است چه بت چه بت پرستانمن قا صرم از بیان این شطحمن عاجزم از دلیل و برهانآن سا ن که پرند کاخ پیلهزائیده ز تخم ریز نوغانعالم ز صمد گرفته نشئتزیرا که ز عرصه زاید اعیاناین مایه که در خمیره خودواز گستره ضمیر تاباندارد هنر تنوع نوعگردد به هزار گونه الوانیک بارقه از صمد گرفتهکافتاده چنین بحال جولانای جمله صمد به حد مطلقوای ذات تو بی زوال و خسرانخالی ز جهان جهان پر از توبی جان و تنی و بر همه جانتنها صمد تو زاده این عشقبا لم یلدت مرا نسوزانلم یولد تو به عینه حق استجان ولد آن دگر بگردانمن زاده عشق اگر نبودمیا خود ولدی ز کنز پنهانگر عکس رخت نبود ساریبر کنه عدم به زایش جانگر پرتو حسن غیر حسن استور جان نبود به عینه جانانوار صورت منعکس به مرآتبا صاحب خود نبود یکسانپس قصد تو از بیان اعرفدر وصف که بود غیر انسانمن کیستم ای تو رمز هر رازمن چیستم ای رحیم رحمانمن گمشده در وجود خویشمیارب تو مرا بمن شناسان. م.س شاهد