این تصویر مربوط به آلبومِ علی‌ خان والی‌ می‌‌باشد و به طورِ امانت در اختیارِ دانشگاهِ هاروارد قرار داده شده است و این دانشگاه نسخهٔ اینترنتی از عکس های آن را منتشر کرده است.

می‌ توانیم درین تصویر آخوندی نوازندهْ را به‌‌ همراهِ یک سینی اَنگور و بُطری (عرق - شراب و یا ... ؟) و یک گیلاسِ کوچک مشاهده کنیم.

لازم به یادآوری است که علی خان والی را یکی از نخستین عکاسان ایرانی دانند که در زمان حیات ناصرالدین شاه، حاکمِ اَردبیل بوده و عکس های زیادی از مردم، مکان ها و طبیعتِ اطرافِ خود به ثبت رسانده است؛ عكس های علی خان به همین خاطر از ارزش های بسیاری از نظر مطالعات تاریخی، اجتماعی و سیاسی و به ویژه عكاسی برخوردار است.

علی خان والی  متولد ۱۲۶۲ه.ق از خاندان مُعیرالممالک، و پدرش محمدقاسم خانِ والی از رجال عصر ناصري و وزیر مختارِ ایران در پطرزبورغ بود كه به خانِ حاكمْ نیز معروف بود، وی از تحصیل كردگانِ اُروپا نیز به شُمار می رفت.