حافظۀ تاریخی پیشکش! فراموش کردن همین دورۀ کوتاه از ۵۷ به این سو چیزی فراتر از ضعف حافظۀ تاریخی است: یا ناآگاهی تمام‌عیار است و یا تبانی سیاسی و فراموش کردن وجدان در برابر همۀ آن کسانی که به اشکال مختلف قربانی این رژیم شدند.

متن کامل از اینجا:

حافظه‌ی تاریخی پیشکش! فراموش کردن همین دوره‌ی کوتاه از ۵۷ به این سو چیزی فراتر از ضعف حافظه‌ی تاریخی است: یا ناآگاهی تمام‌عیار است و یا تبانی سیاسی و فراموش کردن وجدان در برابر همه‌ی آن کسانی که به اشکال مختلف قربانی این رژیم شدند. آن بخشی از نسل‌های جوان‌تر هم که چشم‌شان را بر روی جنایات و جنایتکاران جمهوری اسلامی می‌بندند، شاید تا چند سال پیش می‌توانستند ادعا کنند که جمهوری اسلامی از گردش آزاد اطلاعات جلوگیری می‌کند ولی این بهانه در سال‌هایی که به برکت اینترنت این همه اطلاعات و مستندات می‌توان به دست آورد، قابل قبول نیست. بخصوص اینکه اینها هم دست کم دو رویداد تاریخی را در جنبش دانشجویی ۷۸و اعتراضات سال ۸۸ تجربه کرده‌اند!