سال‌ها است هر آنچه که به موجب انسان، زن، مادر، همسر و شهروند بودنم محق آن بودم، ظالمانه از من گرفته شده است. اما هنوز نتوانسته‌اند عشق و آرمانم را از دل و جان برگیرند و همین برای بودنم کافی است.

متن کامل نامۀ زندانی سیاسی، بانو نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران در اینجا